วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบความรู้ วิชา Prodesktop 1

ใบความรู้ ที่ 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0

ความหมายของโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0
โปรแกรม Pro/DESKTOP หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนในเรื่องของการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ แล้วยังสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานที่มองเห็นชิ้นงานเป็น 3 มิติเสมือนจริง
ประโยชน์ของโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0
โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถใช้ฝึกทักษะและสร้างสรรค์ผลงานด้านต่าง ๆ เช่น
1. การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน
2. การทำรูปทรง 3 มิติ ต่าง ๆ
3. การออกแบบทางด้านวิศวกรรม
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง
5. การออกแบบชิ้นงาน Animation
6. การจัดทำภาพฉาย (Projection)
จุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0
โปรแกรม Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถฝึกทักษะด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งผู้ใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP ได้ศึกษาและฝึกทักษะให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ก็จะสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ไปใช้ในการออกแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบ Model ที่แสดงภาพเคลื่อนไหว หรือลักษณะการใช้งานของ Model นั้น ๆ

แนวทางในการนำโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ไปใช้ในโรงเรียน
จากขีดความสามารถของโปรแกรม Pro/DESKTOP และลักษณะของโปรแกรมที่เหมาะกับการฝึกทักษะกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือครูในการสร้างสื่อการเรียนการสอน หากมีการนำไปใช้ควรกำหนดจุดประสงค์ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนทุกระดับ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกในรายวิชาประเภทกราฟิกสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
3. เพื่อให้ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระ นำไปเป็นเครื่องมือในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น